Nghĩ Lễ Dương Lịch Hoàng Khôi Thủ Dầu Một

𝐇𝐨à𝐧𝐠 𝐊𝐡ô𝐢 𝐓𝐡ủ 𝐃ầ𝐮 𝐌ộ𝐭 𝐓𝐡ô𝐧𝐠 𝐛á𝐨 đế𝐧 𝐭𝐨à𝐧 𝐭𝐡ể 𝐧𝐡â𝐧 𝐯𝐢ê𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐧𝐠𝐡ĩ 𝐭ế𝐭 𝐝ươ𝐧𝐠 𝐥ị𝐜𝐡 𝟐𝟎𝟐𝟐

  • Sẽ được nghỉ 𝟐 𝐧𝐠à𝐲 𝟬𝟭.𝟬𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟮 – 𝟬𝟮.𝟬𝟭.𝟮𝟬𝟮𝟭 Nhằm ngày ” 𝐭𝐡ứ 𝐛ả𝐲 𝐯à 𝐜𝐡ủ 𝐧𝐡ậ𝐭 “
  • Và lời nói sau cùng Công Ty TNHH Địa Ốc 𝐇𝐨à𝐧𝐠 𝐊𝐡ô𝐢 𝐓𝐡ủ 𝐃ầ𝐮 𝐌ộ𝐭 Kính chúc 𝐐𝐮ý 𝐤𝐡á𝐜𝐡 𝐡à𝐧𝐠 – 𝐐𝐮ý Đố𝐢 𝐭á𝐜 𝐯à 𝐍𝐡â𝐧 𝐯𝐢ên 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡, nghỉ lễ dương lịch Vui Vẻ – Hạnh Phúc
  • Bước sang năm mới 𝟮𝟬𝟮𝟮 thật là nhiều sức khoẻ và thành công trên con đường sự nghiệp, Công Việc Thuận lợi Tấn Tới Và Bình an…
  •  𝗖𝗵â𝗻 𝗧𝗵à𝗻𝗵 𝗖ả𝗺 Ơ𝗻